Regulamin i Polityka Prywatności

Korzystanie z Serwisu mazuryaktywnie.pl jest równoznaczne z akceptacją jego regulaminu.

REGULAMIN

Definicje:

 1. Administrator – podmiot administrujący serwisem – Fundacja Polska Aktywnie; ul. Lubelska 25; 10-404 Olsztyn, NIP 7393878570, REGON 362650230, KRS 0000577154
 2. Klient – osoba fizyczna lub osoba prawna korzystająca z Serwisu umieszczająca treści w Serwisie
 3. Użytkownik – internauta, osoba korzystająca z serwisu.
 4. Serwis – serwis internetowy dostępny pod domeną mazuryaktywnie.pl
 5. Obiekt – każdy rodzaj miejsca świadczącego usługi noclegowe, turystyczne w tym atrakcje oraz punkty gastronomiczne.
 6. Wizytówka Obiektu – podstrona w Serwisie prezentująca Obiekt.
 7. Panel Klienta – interfejs w serwisie, przeznaczony do zarządzania Wizytówką Obiektu. Dostęp do Panelu Klienta, jest zabezpieczony indywidualnym hasłem oraz loginem.
 8. Treść – materiały tekstowe, fotograficzne filmowe i inne zamieszczane w Serwisie, podlegające ochronie praw autorskich.
 9. Reklamodawca – osoba fizyczna lub osoba prawna zlecająca Administratorowi przeprowadzenie kampanii informacyjnej lub reklamowej.
 10. Oferta – specyfikacja usług świadczonych przez Administratora.

Postanowienia ogólne

 1. Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu. Ponadto, regulamin określa prawa i obowiązki jego Użytkowników i Klientów, oraz Administratora.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną, poprzez adres: info@mazuryaktywnie.pl

Zasady korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik może:
  1. przeglądać i wyszukiwać treści zawarte w serwisie
  2. wysyłać zapytania poprzez formularze kontaktowe, z wyłączeniem informacji mających charakter reklamowy własnych lub obcych usług lub produktów.
  3. Kontaktować się telefonicznie z właścicielami Obiektów wyłącznie w celu skorzystania z oferty.
 2. Zabronione jest:
  1. przeglądanie i wyszukiwanie za pomocą innych aplikacji niż przeglądarki internetowe
  2. korzystanie z formularzy kontaktowych w celach reklamowych
  3. kopiowanie Treści zawartych w Serwisie.
 3. Klientami Serwisu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 4. Administrator, poprzez Serwis daje Klientowi możliwość:
  1. umieszczenia w Serwisie Wizytówki Obiektu
  2. umieszczenia w Serwisie ofert sezonowych.
  3. możliwość przeprowadzenia w serwisie kampanii informacyjnej.
 5. Administrator serwisu może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Serwisu ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Serwisu,
  3. dopuści się innych zachowań, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
   W takich okolicznościach, Klientowi nie przysługuje zwrot żadnej z opłat poniesionych na rzecz Administratora.
 6. Brak dyspozycji ze strony Klienta, dla którego zakończył lub nie rozpoczął czas płatnej emisji, oznacza wyrażenie zgody na prezentację Wizytówki Obiektu w wersji bezpłatnej z ograniczonym zakresem danych.
 7. Zasady współpracy Reklamodawcy z Administratorem są regulowane indywidualnymi umowami.

Zamieszczenie Treści

 1. Klient, udostępniając Administratorowi Treści oświadcza, że ma wszelkie prawa do dysponowania nimi, a ponadto wyraża zgodę na ich publikację w Serwisie.
 2. Z tytułu udzielenia Serwisowi zgody na publikację Treści, Klientowi nie przysługuje wynagrodzenie.
 3. Treści umieszczane są w Serwisie podstawie informacji przekazanych Administratorowi drogą elektroniczną lub ustnie.
 4. Administrator może odmówić opublikowania Treści w Serwisie, jeżeli uzna, że nie służą realizacji celów statutowych Fundacji Polska Aktywnie. Decyzja o niepublikowaniu Treści nie podlega odwołaniu.
 5. Modyfikacja Treści w Serwisie jest możliwa za pośrednictwem Administratora, lub bezpośrednio przez Klienta przy użyciu Panel Klienta.
 6. Klient ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia przekazanych Treści w każdym momencie.
 7. Zmiana Treści zgłoszona przez Klienta lub prośba ich usunięcia, będzie realizowana przez Administratora do 5 dni roboczych od wpłynięcia zgłoszenia.
 8. Administrator zabrania Klientowi umieszczania na zdjęciach prezentowanych w galerii napisów reklamowych oraz umieszczania w opisie obiektu treści innych niż opis Obiektu, w szczególności linków do innych stron internetowych, adresów e-mail oraz danych kontaktowych.
 9. Klient przekazując Treści do Serwisu, wyraża zgodę na przesyłanie przez Administratora informacji handlowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta, dotyczącej działalności Administratora, jego podmiotów zależnych lub powiązanych.
 10. Administrator nie udostępnia danych kontaktowych innym podmiotom.

Płatności

 1. Administrator może świadczyć usługi bezpłatne i płatne określone w Ofercie.
 2. Administrator umożliwia płatności z tytułu świadczonych usług przelewem na rachunek bankowy Administratora:
  FUNDACJA POLSKA AKTYWNIE
  UL. LUBELSKA 25
  10-404 OLSZTYN
  87 2030 0045 1110 0000 0416 2070
 3. Uruchomienie usługi płatnej następuje do 48h w dni robocze po zaksięgowaniu płatności na koncie Administratora.
 4. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

Odpowiedzialności Administratora

 1. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności, za treści przekazane przez klienta, w szczególności za roszczenia osób trzecich względem praw autorskich.
 2. Administrator nie odpowiada za niezgodności prezentowanych danych obiektów ze stanem rzeczywistym, w szczególności cen, ilości miejsc oraz współrzędnych GPS.
 3. Za ewentualne straty na skutek nie działania lub nieprawidłowego działania Serwisu Administrator ponosi odpowiedzialność do kwoty jaką zapłacił Klient za płatne usługi, proporcjonalnie do okresu nie działania Serwisu.
 4. Administrator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników. Użytkownik korzysta z oferty Obiektów na własne ryzyko.
 5. Administrator nie udziela Klientowi gwarancji wyraźnej ani domniemanej co do efektów ekonomicznych świadczonych przez Administratora usług.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Klienta korzyści.
 7. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości funkcjonowania Serwisu, z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności w przypadku wystąpienia zdarzeń od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wyłączenia serwerów.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Klient może złożyć reklamację listem poleconym za potwierdzeniem odbioru skierowanym na adres Administratora, jeżeli usługi przewidziane w Regulaminie nie są realizowane przez lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Użytkowników oraz Klientów – aktualna wersja regulaminu będzie każdorazowo dostępna w Serwisie
 4. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania w Serwisie.
 5. Wszelkie spory wynikające lub związane z Regulaminem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

 1. Administrator dochowuje wszelkiej należytej staranności w celu poszanowania prywatności Użytkowników i Klientów Serwisu.
 2. Administratorem danych zawartych w serwisie internetowym jest Fundacja Polska Aktywnie, ul. Lubelska 25; 10-404 Olsztyn, NIP 7393878570, REGON 362650230, KRS 0000577154
 3. Dane osobowe Klientów korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu podawane są dobrowolnie, obejmują w szczególności imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu. Dane te mogą zostać zebrane, również jeśli jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. W/w dane zostają przez nas zebrane w celu świadczenia usług na rzecz osób których dotyczą. Odbiorcą zebranych danych jest wyłącznie Administrator.
 4. Administrator może zwracać się do użytkowników korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu z prośbą o dobrowolne podanie danych osobowych, obejmujących w szczególności imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu w celach marketingowych. Cele te mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Administratora informacji handlowych przy użyciu danych kontaktowych Klienta. Zgoda na przetwarzanie danych w tym zakresie może być cofnięta w każdej chwili.
 5. Administrator danych dochowuje szczególnej i należytej staranności w celu ochrony praw klientów i użytkowników, których dane podlegają przetwarzaniu, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z prawem celów,
  3. nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,
  4. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
  5. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 6. Użytkownikom i klientom przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które ich dotyczą, zawartych w zbiorach danych Administratora. Jest to zwłaszcza prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 7. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego

Informacje w formularzach.

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Administratora w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania prezentacji oferty lub kontaktu handlowego.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – np. serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Administrator współpracuje.

 Dzienniki systemowe

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Pliki cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach -> Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 12. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
 13. W celu zarządzania ustawieniami cookies skorzystaj z instrukcji zawartej w pomocy przeglądarki internetowej z której korzystasz.

Inne

 1. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach zasady przestrzegania polityki prywatności. Zalecamy zapoznania się z polityką prywatności tych stron po wejściu na nie.
 2. Podane przez Użytkownika informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 3. Administrator zastrzega prawo do zmiany Regulaminu, Polityki Prywatności i plików cookies. 

Wizyta w Muzeum Przyrodniczym w Krutyni

Wizyta w Muzeum Przyrodniczym w Krutyni
  Bogactwo możliwości spędzania wolnego czasu i różnorodność Mazur wprost zachwycają. Namawiamy Was więc do sięgnięcia głębiej niż tylko po przysłowiowe jeziora i żagle ;-) Dziś zaglądamy do kategorii „atrakcje edukacyjne" , odwiedziliśmy bowiem Muzeum Przyrodnicze Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni. Nie każdy ma szansę zobaczyć w naturze bielika, rybołowa czy...

Czy Mrągowo stanie się rowerową stolicą Mazur?

Czy Mrągowo stanie się rowerową stolicą Mazur?
Naszą uwagę zwróciły działania organizacji i samorządowców z Mrągowa w kierunku promocji turystyki rowerowej . Plany są ambitne, bo założeniem jest aby Mrągowo stało się rowerową stolicą Mazur. Przyjrzyjmy się zatem faktom. Pierwszy krok postawiło Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska", oznakowując sześć szlaków rowerowych o łącznej długości ponad...

Quady na torze

Quady na torze
  Co można kupić za 20 zł? Można kupić bilet do kina, można kupić kwiaty... ale można kupić też emocje! Rozmowa z Przemkiem Pichalskim, Dyrektorem Marketingu Parku Rozrywki Aktywnej Bartbo. - Przemku, powiedź nam dwa słowa o torze, który jest za nami. - Są tutaj wąskie i kręte zakręty, kilka szybszych odcinków, zjazdy i podjazdy. Tak na dobrą sprawę mamy wszystko...
więcej do poczytania

Szanowni Państwo!

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Więcej szczegółów w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI.

ZAMKNIJ